Home    Number 6, 2013

Review of Sovetskii Soyuz 1944-1991 gg. v istoriografii: reprezentatsiia polietnicheskogo politicheskogo soobshchestva (The Soviet Union of 1944-1991 in Historiography: Representation of Multiethnic Political Community), by N.N. Konstantinov. Ekaterinburg, 2012

Type of publication: Book Review

About author(s)

S.V. Cheshko | ieamoscow@mail.ru

Citation

Cheshko, S.V. 2013. Review of Sovetskii Soyuz 1944-1991 gg. v istoriografii: reprezentatsiia polietnicheskogo politicheskogo soobshchestva (The Soviet Union of 1944-1991 in Historiography: Representation of Multiethnic Political Community), by N.N. Konstantinov. Ekaterinburg, 2012. Etnograficheskoe obozrenie 6: 177-181

Full text is distributed by eLIBRARY.ru