Home    Number 4, 2011

Review of Sovremennoe yazychestvo v religiozno-kul’turnoi zhizni: istoricheskie ocherki (Contemporary Paganism in Religious and Cultural Life: Historical Essays), by O.A. Smorzhevskaia, R.V. Shizhenskii. Nizhnii Novgorod, 2010

Type of publication: Book Review

About author(s)

Viktor A. Shnirelman | shnirv@mail.ru | Institute of Ethnology and Anthropology RAS

Citation

Shnirelman, V.A. 2011. Review of Sovremennoe yazychestvo v religiozno-kul’turnoi zhizni: istoricheskie ocherki (Contemporary Paganism in Religious and Cultural Life: Historical Essays), by O.A. Smorzhevskaia, R.V. Shizhenskii. Nizhnii Novgorod, 2010. Etnograficheskoe obozrenie 4: 165-169

Full text is distributed by eLIBRARY.ru