Home    Number 1, 2022

K voprosu o kul’turnoi spetsifike severnykh gorodov [On the Unique Cultural Features of the Northern Urbanity]: A Review of Antropologiia goroda [Urban Anthropology]. Vol. 2, Severnyi gorod: kul’turnoe prostranstvo i kul’turnye identichnosti v arkticheskikh i subarkticheskikh gorodakh [The Northern City: The Cultural Space and Cultural Identities in the Arctic and Sub-Arctic Cities], edited by Yu.P. Shabaev, I.L. Zherebtsov, and M.A. Omarov

Type of publication: Book Review

Submitted: 20.07.2021

Accepted: 27.07.21

About author(s)

Asya Karaseva | https://orcid.org/0000-0001-9208-9142 | akarasyova@eu.spb.ru | European University at St. Petersburg (6/1, A Gagarinskaya St., St. Petersburg, 191187, Russia)

Citation

Karaseva, A.I. 2022. K voprosu o kul’turnoi spetsifike severnykh gorodov [On the Unique Cultural Features of the Northern Urbanity]: A Review of Antropologiia goroda [Urban Anthropology]. Vol. 2, Severnyi gorod: kul’turnoe prostranstvo i kul’turnye identichnosti v arkticheskikh i subarkticheskikh gorodakh [The Northern City: The Cultural Space and Cultural Identities in the Arctic and Sub-Arctic Cities], edited by Yu.P. Shabaev, I.L. Zherebtsov, and M.A. Omarov. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 1, pp. 237–242. https://doi. org/10.31857/S0869541522010158

Full text is distributed by eLIBRARY.ru